Arhiva

Gradsko vijeće Grada Požege – usvojen proračun težak gotovo 170 milijuna kuna

08-12-2020 • 00:00
Rva

Prema odluci Gradskog vijeća, Proračun Grada Požege za 2021. godinu planiran je u iznosu 169.790.800,00 kn

Content photo Content photo Content photo

Prema odluci Gradskog vijeća, Proračun Grada Požege za 2021. godinu planiran je u iznosu 169.790.800,00 kn

Prema odluci Gradskog vijeća, Proračun Grada Požege za 2021. godinu planiran je u iznosu 169.790.800,00 kn. Projekcije za 2022. godinu planirane su u iznosu 162.948.200,00 kn, a za 2023. u iznosu 156.179.000,00 kn. Ovim proračunom obuhvaćeni su svi programi Upravnih odjela i zastupljene su sve skupine društva, s naglaskom na socijalnu osjetljivost i kapitalne investicije.

U Proračunu Grada Požege za 2021. godinu prihodi i primici, te projicirani višak prihoda planirani su u iznosu 169.790.800,00 kn. Od navedenog iznosa, na Grad Požegu se odnosi 137.406.480,00 kn, a na vlastite i namjenske prihode i projicirani višak proračunskih korisnika 32.384.320,00 kn. Rashodi i izdaci planirani su u iznosu 169.790.800,00 kn. Od navedenog iznosa planirani rashodi i izdaci Grada Požege iznose 110.960.680,00 kn, a planirani rashodi proračunskih korisnika iznose 58.830.120,00 kn.

– Proračun za 2021. godinu je razvojni i doprinijet će razvoju kvalitete života svih naših sugrađana. Osvrnut ću se i na 2020. godinu u kojoj smo završili dva velika i iznimno važna infrastrukturna projekta – Gradsku knjižnicu Požega koja se gradi od 2006. godine i Sportsku dvoranu OŠ „Dobriša Cesarić“ za koju smo dobili građevinsku i uporabnu dozvolu. Okrećemo se 2021. godini kada planiramo rekonstruirati i obnoviti Gradski muzej Požega koji je nedavno napunio svoj 96. rođendan. Riječ je o projektu vrijednom preko 40 milijuna kuna od čega je većina financirana sredstvima EU. Vjerujem da će to biti još jedan projekt u našem gradu na koji ćemo svi moći biti ponosni. – rekao je gradonačelnik Darko Puljašić.

Gradsko vijeće izglasalo je i drugi rebalans proračuna za 2020. godinu, a većinom glasova usvojeni su i prijedlozi o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2020. godinu, a usvojeni su i prijedlozi programa javnih potreba za 2021. godinu.

Došlo je i do druge izmjene u odlukama o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti u 2020. godini, programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, te Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, a usvojeni su i navedeni programi za nadolazeću godinu.

Gradski vijećnici usvojili su i Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1042/61, k.o. Požega, Odluku o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Matice Hrvatske 8, prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu te prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2021. godini.

Većinom glasova usvojena je i Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege. Riječ je o Odluci koja se smatra osnivačkim aktom i uvjetovana je novim Zakonom o vatrogastvu. Usvojen je i prijedlog Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege kojom je omogućeno pravo na isplatu uskrsnice umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Grada Požege čija ukupna tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima u mjesecu prije isplate ne prelazi iznos od 3.000,00 kuna. Umirovljenici su razvrstani u četiri skupine

Skupina Za iznos mirovine (kuna)
I. do 1.200,00
II. 1.201,00 – 1.800,00
III. 1.801,00 – 2.500,00
IV. 2.501,00 – 3.000,00

Visina uskrsnice određena je umirovljenicima na sljedeći način:

Za iznos mirovine (kuna) Visina uskrsnice (kuna)
do 1.200,00 450,00
1.201,00 – 1.800,00 350,00
1.801,00 – 2.500,00 250,00
2.501,00 – 3.000,00 150,00

Vijećnici su dali suglasnost na Program rada savjeta mladih Grada Požege za 2021. godinu, usvojili prijedlog Odluke o umanjenju iznosa godišnje koncesije za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja za lipanj – prosinac 2020. godine, te Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege od 1. siječnja do 30. travnja 2021. godine.

Za potrebe provođenja programa knjižnične djelatnosti u Gradskoj knjižnici Požega usvojena je Odluka o darovanju opreme u vrijednosti od 2.189.273,44 kuna i to za opremu, namještaj i informatičku opremu koja je prvenstveno namijenjena za potrebe knjižnice. Većinom glasova usvojeni su i prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Požege za razdoblje 2015. – 2020. godine, prijedlog Odluke o otpisu potraživanja, zatim o izradi strategije razvoja pametnog Grada Požege za razdoblje 2021. – 2025. godine, prijedlog Odluke o suglasnosti na izvođenje projekta instalacija hlađenja dijela građevine Glazbene škole Požega, te prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o. radi nabave teretnog vozila 15 m3 za sakupljanje biomase.