Arhiva

Županija uputila Javni pozivi temeljem programa potpore poduzetništvu

02-03-2021 • 00:00
Rva

Prihvatljivi prijavitelji mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva

Prihvatljivi prijavitelji mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva

Predmet Javnog poziva za provedbu mjera ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini je dodjela potpora poduzetnicima s područja Požeško-slavonske županije iz Proračuna Požeško-slavonske županije za 2021 . godinu radi ublažavanja posljedica poslovanja uslijed epidemije COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini.

Prihvatljivi prijavitelji mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, a koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti (d.o.o., j.d.o.o., obrti) u 100% privatnom vlasništvu koji imaju registrirano sjedište/prebivalište na području Požeško-slavonske županije.

Korisnici moraju imati minimalno jednu zaposlenu osobu prilikom prijave na natječaj, zaposlenog na puno radno vrijeme što uključuje i vlasnika/vlasnicu obrta na dan prijave na Javni poziv. Obrtnik se smatra zaposlenikom obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe. Nisu prihvatljivi prijavitelji koji se bave poljoprivrednom djelatnosti (osim šumarstva), djelatnosti kockanja i klađenja, financijskom djelatnosti, djelatnosti osiguranja.

Prihvatljivi troškovi/aktivnosti su sufinanciranje nabave opreme u dugotrajnu imovinu, repromaterijal, sitnog inventara i sredstava za zaštitu ljudi od koronavirusa, prilagodbe prostora u cilju provođenja protuepidemijskih mjera, nabava sirovina i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo u prerađivačkoj djelatnosti) do 40% tražene potpore te ostalih troškova vezanih za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19. Prihvatljivi troškovi su oni koji su nastali nakon 01 . prosinca 2020. godine, te se kao dokaz dostavlja preslika računa koja glasi na podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje nabavljene opreme/repromaterijala/sitnog inventara/potrošnog materijala.

Nisu prihvatljivi troškovi:

– troškovi nastali prije 1 . prosinca 2020. godine

– porez na dodanu vrijednost (PDV), osim ako Prijavitelj dostavi Izjavu da nije u sustavu PDV

– troškovi proizvoda koji su za daljnju prodaju

– troškovi prijevoza, ugradnje i tehničke pomoći uz nabavu opreme i takvi troškovi moraju biti iskazani odvojeno

– nabava osobnih vozila, plovila i uredskog namještaja

– trošak za kojeg je već ostvarena potpora iz nekog drugog izvora financiranja

Poduzetnik se može samo jednom prijaviti na ovaj Javni poziv.

Korisnik može za prijavljene aktivnosti u okviru jedne prijave ostvariti:

– Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 20.000,00 kuna

– najmanja cijena opreme za koji se traži potpora mora iznositi 2.000,00 kuna bez PDV

– najmanji iznos potpore je 2.000,00 kuna

Potpore se odobravaju poduzetnicima koji:

– imaju sjedište trgovačkog društva, a vlasnik obrta/tvrtke i sjedište i prebivalište na području Požeško-slavonske županije

– su upisani u registar Trgovačkog suda, odnosno Obrtni registar te koji imaju izvršenu prijavu u sustav osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– imaju najmanje jednog, a ne više od 10 zaposlenih radnika na dan 1. siječnja 2021. godine

– imaju iskazane prihode i rashode s danom 31. prosincem 2020. godine

– do dana podnošenja prijave imaju uredno podmirene (ili ovako dospjele porezne obveze, i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ) poreze, doprinose te plaće i druge obveze prema radnicima

– ispunjavanju uvjete za odobrenja potpore male vrijednosti prema odredbama važeće Uredbe Europske unije kojom se uređuju te potpore

Prijave se zaprimaju u vremenu od 01. do 31. ožujka 2021. godine. Pristigle prijave će razmatrati Povjerenstva za dodjelu potpora poduzetnicima za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-I9 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini.

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji su priloženi ovom Javnom pozivu i s obaveznom dokumentacijom u prilogu, sve u skladu s ovim Javnim pozivom.

Obrasce za prijavu i natječajnu dokumentaciju možete pogledati OVDJE.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici na naslov:

Požeško-slavonska županija, 34000 Požega, Županijska 7

s naznakom

Prijava na Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora

Podnositelj zahtjev šalje poštom (ili predaje osobno u pisarnicu Županije u prizemlju zgrade na adresi Požega, Županijska 7).

Više o samom Javnom pozivu možete pročitati OVDJE.