Arhiva

Prezentacija novog sustava gospodarenja otpadom u kolektivnom stanovanju

08-11-2018 • 00:00
Rva

Građani su tako detaljnije upoznati s novim sustavom gospodarenja otpadom, zakonskim obvezama koje proizlaze iz Uredbe za davatelja usluge, korisnike usluge te jedinice lokalne samouprave, kao i mogućnostima izbora načina naplate koje su im na raspolaganju, uštede na računima za odvoz otpada i dr.
 

Content photo Content photo
00:00
Content photo Content photo Content photo

Građani su tako detaljnije upoznati s novim sustavom gospodarenja otpadom, zakonskim obvezama koje proizlaze iz Uredbe za davatelja usluge, korisnike usluge te jedinice lokalne samouprave, kao i mogućnostima izbora načina naplate koje su im na raspolaganju, uštede na računima za odvoz otpada i dr.

„Uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom u kolektivnom stanovanju“, naziv je prezentacije koju su predstavnici Komunalca Požega d.o.o. održali jučer u Županijskoj komori Požege, za stanare višestambenih zgrada.

Brojni zainteresirani građani tako su detaljnije upoznati s novim sustavom gospodarenja otpadom, zakonskim obvezama koje proizlaze iz Uredbe za davatelja usluge, korisnike usluge te jedinice lokalne samouprave, kao i mogućnostima izbora načina naplate koje su im na raspolaganju, uštede na računima za odvoz otpada i dr.

Rekao je Ante Bekić direktor Komunalca Požega d.o.o.Postojeći sustav naplate usluge odvoza komunalnog otpada u primjeni je od 2010. godine i do sada se nije mijenjao.  Obračun cijene usluge obračunavao se po zaduženom volumenu spremnika. Donošenjem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom građane se nastoji potaknuti na veće odvajanje korisnog otpada, odnosno smanjenje količine miješanog komunalnog otpada odloženog u zelene posude.

Neki od osnovnih ciljeva Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom su: zaštita okoliša, očuvanje zdravlja ljudi, smanjenje količine odloženog miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog otpada na odlagalištima (do 2020. godine 50% u odnosu na 2015. godinu), povećanje količine odvojeno sakupljenog korisnog otpada i preuzimanje biorazgradivog komunalnog otpada, dokaz o izvršenju usluge preuzimanja miješanog komunalnog otpada, uvođenje „poticajne naknade” za jedinice lokalne samouprave (kazna za prekomjerno odlaganje), a temeljno je načelo „ONEČIŠĆIVAČ PLAĆA”.

Novim sustavom naplate usluge odvoza komunalnog otpada naplaćuje se odvoz miješanog komunalnog otpada u zelenom spremniku i/ili kontejneru, a ne naplaćuje se odvoz odvojeno sakupljenog reciklabilnog materijala u plavim spremnicima (papir, karton), u žutim spremnicima (plastika) i zelenim vrećama (staklo).

Cijena usluge sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Stanarima u višestambenim zgradama predlaže se mogućnost razdiobe varijabilnog dijela cijene usluge na način da se udio izračuna omjerom broja članova kućanstava u odnosu na ukupan broj članova stambene zgrade te se ovaj model smatra najpravednijim. Postoji i mogućnost korištenja vlastitog spremnika za stanare koji imaju vlastiti zatvoreni prostor za smještaj spremnika od 120 l.

Građani mogu ostvariti određene uštede na računu i to odvajanjem korisnog otpada (staklo, papir, plastika, metal, odjeća), smanjenjem broja i veličine spremnika (npr. kontejner od 1.100 l mogu zamijeniti manjim spremnicima od 240 l ili od 120 l za stanove koji imaju vlastiti zatvoreni prostor za smještaj spremnika, smanjenjem broj pražnjenja spremnika, onemogućavanjem drugima korištenje vlastitih spremnika (ograđivanjem ili zaključavanjem spremnika). Pri tome je vrlo važna edukacija korisnika i djece u vrtićima i školama o odvajanju otpada i kompostiranju.

Cilj je u konačnici ukloniti kontejnere s javnih površina, u suradnji s Komunalcem Požega d.o.o. i Gradom Požega pronaći kvalitetne lokacije za kontejnere, onemogućiti odlaganje trećim osobama ograđivanjem i zaključavanjem zajedničkih spremnika za otpad za koje stanari plaćaju račune, optimalizirati volumen spremnika za svaku zgradu pojedinačno te izdvajati korisne vrste otpada iz miješanog komunalnog otpad (biorazgradivi, reciklabilni, problematični i krupni otpad) i odlagati ih u posebne spremnike (plavi, žuti, zeleni…) i u reciklažno dvorište.

Obveza uspostave novog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj propisana je „Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom“, a zbog važnosti teme uz predstavnike Komunalca Požega d.o.o. na jučerašnjoj prezentaciji sudjelovali su i gradonačelnik Požege Darko Puljašić te njegov zamjenik Ferdinand Troha.