Gospodarstvo

Nova naknada za usluge Komunalca Požega te naglasak na odvajanje otpada u kućanstvu

25-01-2023 • 12:43
Rva
Ovom prilikom direkor Komunalca Požega Domagoj Lovrić rekao je više o aktivnostima koje provode, ali i o važnosti informiranja građana o recikliranju u domaćinstvu i korištenju reciklažnih dvorišta koja su na raspolaganju.

Veliki naglasak stavlja se na odvajanje otpada u kućanstvima te povećanje stope odvajanja otpada u Hrvatskoj, a kakvo je stanje u Požegi rekao je direktor Komunalca Požega d.o.o. Domagoj Lovrić prilikom gostovanja u emisiji „Jutro s Matkom“. Ovom prilikom rekao je više o aktivnostima koje provode, ali i o važnosti informiranja građana o recikliranju u domaćinstvu i korištenju reciklažnih dvorišta koja su na raspolaganju.

U ovoj kalendarskoj godini Komunalac Požega d.o.o. nastavlja s realizacijom projekata započetih u ranijem periodu, ali kreće i s nekim novim aktivnostima i planovima, rekla o je direktor Lovrić.

„Kao i svake godine, siječanj je mjesec kada na adrese naših korisnika dostavljamo obračune i uplatnice za uslugu sakupljanja miješanog komunalnog otpada. Podsjećamo da Komunalac Požega d.o.o. po zadnjem izvješću ima  18.436 korisnika, te da će do kraja mjeseca na adresu svakog od njih biti dostavljene uplatnice. Uz uplatnice dostavljamo i osnovne informacije, vezano za rasporede odvoza kako miješanog, tako i reciklabilnog otpada. Reciklabilni otpad koji do sada prikupljamo su papir, plastika i staklo. Također dolazi raspored odvoza u dane praznika i blagdana, kao i raspored odvoza glomaznog otpada koji građani imaju pravo jedanput godišnje prijaviti i besplatno je. Napominjem da građani bilo koji glomazni otpad mogu besplatno odvesti u reciklažno dvorište. Za sve korisnike je jednako besplatno korištenje reciklažnih dvorišta, imamo ih u Požegi, Pleternici, Jakšiću i Velikoj te dva nova koja su otvorena u Kaptolu i Kutjevu.“ – rekao je direktor Lovrić.

„S obzirom na to da je Komunalac u fazi kupovine novog kamiona za odvoz miješanog komunalnog otpada, od 1. ožujka 2023. godine odvoz će se provoditi prema novom Planu odvoza miješanog komunalnog otpada. Novi će raspored na svoje kućne adrese uz uplatnice dobiti svi korisnici, pa ih ovim putem pozivam da ga pogledaju i provjere odnose li se promjene i na njihovu ulicu, odnosno naselje.”

„Isto tako, od 1. siječnja 2023. godine u primjeni novi Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.“

„Prošle godine je izašao novi Zakon o gospodarenju otpadom i morali smo postojeći Cjenik uskladiti prema članku 66. tog novog Zakona. Jedinice lokalne samouprave, u kojima Komunalac Požega d.o.o. obavlja javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada donijele su u travnju 2022. godine nove Odluke o načinu pružanja javne usluge u kojima su utvrđene cijene minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Na temelju čl. 77. Zakona i navedene Odluke, davatelj usluge Komunalac Požega d.o.o. je izradio Prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Provedeno je i Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, na koji nismo imali prigovora. Očitovanja i suglasnosti na predloženi cjenik jedinice lokalne samouprave dostavile do sredine prosinca 2022. godine“ – objasnio je direktor Lovrić.

„Novi cjenik rezultat je kretanja cijena energenata na tržištu, ali jedan od njegovih osnovnih ciljeva je potaknuti građane na odvajanje otpada na što nas u konačnici obvezuje i zakon.“

„Sustav gospodarenja otpadom se bazira na načelu „onečišćivač plaća“ prema kojem onaj korisnik koji se ne ponaša u skladu sa zakonom tj. ne sprječava nastanak otpada i ne odvaja iskoristive komponente otpada, skuplje plaća cijenu javne usluge. Novim cjenikom, između ostalog, želimo potaknuti građane na odvajanje otpada. Na taj će način imati manji broj pražnjenja zelenih spremnika za miješani komunalni otpad, a time i manje iznose na računima od onih korisnika koji ne odvajaju otpad. Obavijest o primjeni novog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada korisnici će dobiti do kraja siječnja uz račune. Obavijest i Cjenik objavljeni su i na službenoj stranici Komunalca Požega.”

Sve građane sigurno zanima o kolikom povećanju cijene naknade se točno radi?

„Do sada je bila minimalna cijena koja je fiksna, dakle 36,00 kuna, govorimo još u kunama da bude građanima jednostavnije. Nova minimalna cijena javne usluge je 40,00 kuna, dakle poskupljenje cijene minimalne javne usluge je 4,00 kune. Što se tiče pražnjenja, tu je upravo ono „onečišćivač plaća“ pražnjenje spremnika je poskupilo za duplo. Način pražnjenja i obračuna je da na kantama imamo barkod, naši djelatnici očitavaju taj barkod i vide koliko je puta ispražnjena. Na kraju obračuna svakih 6 mjeseci, vide koliko je u kojem mjesecu bilo pražnjenja. Svi mogu odrediti po Ugovoru svoj broj pražnjenja, a onda se na kraju mjeseca radi obračun. Tako da neki mogu biti u pretplati, a neki moraju dodatno platiti, ovisno o broju pražnjenja.“ – objasnio je direktor Lovrić.

Kad govorimo o odvajanju podsjetimo da je u 2022. godini završen EU projekt „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike“, odnosno da je Komunalac uz pomoć EU novca nabavio dvokomorni kamion za istovremeno prikupljanje otpadnog papira i kartona i plastike.

“Riječ je u suvremenom komunalnom vozilu zapremnine 15 kubičnih metara, a svaka komora može primiti 7,5 kubika otpada. Vrijednost vozila je 179 tisuća eura, odnosno o specijaliziranom komunalnom vozilu za istovremeno prikupljanje otpadnog kartona, papira i plastike u dva odvojena spremnika. Naime, ponekad nas korisnici na edukativnim štandovima koje imamo dva do tri puta godišnje ispred tržnice ili u pješačkoj zoni pitaju zašto u isti kamion praznimo i plave i žute kante. Odgovor je taj da vozilo ima dvije odvojene komore te se u zasebnu komoru prazne plave, au zasebnu žute kante.” – objasnio je direktor Lovrić.

Hrvatska do 2035. godine treba dosegnuti stopu odvajanja od 65%. Je li odvajanje papira, kartona i plastike dovoljno da bi se dosegnuo taj cilj?

„Za dostići tu stopu od tih 65% do 2035. godine je sada teško prognozirati. Komunalac Požega od 2014. godine odvaja reciklažni otpad, u samom startu krenulo se u gradu Požegi s plavim spremnicima te žutim i zelenim vrećama. Posebno se sustav proširivao na ostale jedinice lokalne samouprave, te danas Komunalac Požega d.o.o. reciklabilni otpad odvozi s područja svih osam jedinica lokalne samouprave. Negdje su to plave i žute kante te zelene vreće za staklo, a u nekim jedinicama lokalne samouprave su to plave, žute i zelene vreće za papir, plastiku, odnosno staklo.

„S obzirom na to da odvajanje reciklabilnog otpada nije dovoljno da bismo dosegnuli zadane ciljeve, odlučili smo se na još jedan veliki projekt, a to je izgradnja kompostane“

„U tom projektu povlačimo europska sredstva, ugovor o financiranju projektnog prijedloga „Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine“ (KK.06.3.1.15.0009) potpisan je 27. studenog 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je milijun eura, a ukupni prihvatljivi troškovi projekta su gotovo 800 tisuća eura, pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 398 tisuća eura, odnosno 50% ukupno prihvatljivih troškova. Grad Požega je sufinancirao opremanje kompostane u iznosu od oko 220 tisuća eura iz sredstava prikupljenih naknada za korištenje odlagališta od strane drugih jedinica lokalne samouprave. Na tome se zahvaljujem gradonačelniku dr.sc. Glaviću i pročelnici Menđel što su nam omogućili da taj projekt izgradnje kompostane bude što financijski više moguće olakšan. To je u interesu građana Požege i svih ostalih građana s područja Požeštine gdje provodimo uslugu.“ – rekao je.

U kojoj fazi je izgradnja kompostane, kada ćemo moći odvajati prvi organski otpad?

„Građevinski radovi su u potpunosti završeni te je u tijeku provedba druge faze projekta, odnosno, opremanje postrojenja za kompostiranje odvojeno sakupljenog biootpada. Dobavljač opreme dostavio je obavijest o kašnjenju isporuke opreme kompostane zbog problema u opskrbi dijelovima i elektroničkim komponentama zbog poremećaja opskrbe na svjetskom tržištu. Početak rada kompostane planiran je za lipanj 2023. godine. Nabavili smo 1300 smeđih spremnika za odvajanje biootpada koji će biti podijeljeni građanima koji su iskazali interes za to te kućanstvima u višestambenim zgradama.“

Edukacija je jedna od aktivnosti koju redovito provodite među građanima, posebno među najmlađim stanovnicima Požeštine. Upravo vezano za projekt izgradnje kompostane krajem 2022. godine ste održali nekoliko edukativnih aktivnosti.

„Održano je pet edukativnih aktivnosti vezanih za odvajanje otpada s naglaskom na odvajanje i sakupljanje biootpada koji će se potom voziti u kompostanu. U sklopu manifestacije Martinje i Okusi jeseni, održane 12. studenog 2022. godine, Komunalac Požega d.o.o. je u pješačkoj zoni u Požegi postavio edukativni štand na kojem su građanima podijeljene platnene vrećice te eko mape s deset radnih listova vezanih za odvajanje otpada, odnosno biootpada. Izradu edukativnih materijala i prijevoz učenika na edukacije je financirao Grad Požega. U prostorima tvrtke Komunalac Požega d.o.o. održane su četiri edukativne radionice za djecu predškolskog uzrasta Dječjih vrtića Požega te učenike drugih, četvrtih i petih razreda osnovnih škola s područja grada Požege. Nakon svake radionice smo s učenicima obišli reciklažno dvorište u Požegi te odlagalište otpada „Vinogradine“ gdje je izgrađena kompostana. Ukupno je na radionicama sudjelovalo oko 150 djece.“

Ima li kakvih promjena u pojedinim djelatnostima koje bismo trebali istaknuti u 2023. godini?

„U 2023. godini kroz naše djelatnosti planiramo investirati gotovo 354 tisuće eura. Najviše u području gospodarenja otpadom. Planirana su ulaganja i na grobljima, u području grijanja stambenih zgrada, službi naplate parkiranja, tržnici. Ako govorimo o promjenama važno je istaknuti one u sklopu dimnjačarske službe. Ono na što svake godine nastojimo potaknuti naše sugrađane jest redovito čišćenje dimnjaka i dimovodnih objekata.“

„Iz godine u godinu ponavlja nam se situacija da nitko ne želi čistiti dimnjake tijekom ljeta pa zimi imamo pretrpan raspored, a na dimnjačara se čeka i po desetak dana.“

„Novina u radu ove službe jest to da će dimnjačari na teren izlaziti isključivo po pozivu građana. Stoga i ovaj puta pozivamo građane da odmah po završetku sezone grijanja pozovu dimnjačare i pripreme  svoje dimovodne objekte za novu sezonu grijanja na vrijeme. U ovoj nas godini očekuje i provedba još jednog EU projekta, a to je energetska obnova višestambene zgrade na adresi Miroslava Krleže 6. Komunalac je upravitelj ove zgrade te smo za nju, uz veliku pomoć i suradnju predstavnika stanara te zgrade, pripremili dokumentaciju i prijavili zgradu kroz Nacionalni plan otpornosti i oporavka. Vrijednost energetske obnove ove zgrade je nešto više od 470 tisuća eura.“

„Osim toga, u 2023. godini nastavit ćemo s edukacijama korisnika…“

„Edukacije su itekako važne, od njih sve kreće i samo stvaranjem dobrih navika i usvajanjem novih možemo postići zadane nam ciljeve, a to je gospodarenje otpadom s ciljem očuvanja okoliša, ali i zdravlja svih nas. Sve informacije vezane za rad Komunalca Požega, edukacije, letke, rasporede, osmrtnice (novi način) i brojne druge možete pronaći na službenoj stranici.“ – objasnio je direktor Komunalca Požega d.o.o. Domagoj Lovrić, mag.ing.mech.

Cijeli zanimljivi razgovor svakako poslušajte na našem Mixcloud-u.