Politika

8. svibnja se održavaju izbori za članove Vijeća mjesnih odbora

04-05-2022 • 12:49
Rva
8. svibnja čekaju nas izbori za članove Vijeća mjesnih odbora, a koja je njihova uloga rekla je Mirna Šimunović Svoboda, članica stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege.

Gradsko vijeće Grada Požege, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege. Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 8. svibnja 2022. godine, u vremenu od 07,00 sati do 19,00 sati. Više o Mjesnoj samoupravi i Vijeću mjesnih odbora rekla je Mirna Šimunović Svoboda, voditeljica odsjeka za poslove gradonačelnika Grada Požege i članica stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege

Na početku bi trebalo objasniti pojam Mjesne samouprave

„Mjesna samouprava je oblik sudjelovanja građana u upravljanju lokalnim poslovima. Pravni okviri njenog uspostavljanja u Republici Hrvatskoj utvrđeni su poglavljem VII. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Mjesni odbori su jedan od oblika organizacije mjesne samouprave (uz gradske kotareve i gradske četvrti kao posebnih oblika) te samim time model distribucije političke moći na lokalnoj razini.“

Na području Grada Požege osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

„Članove vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Za člana vijeća može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.“

„Mandat članova vijeća traje četiri godine, a broj članova vijeća pojedinog mjesnog odbora utvrđen je Statutom Grada Požege i Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege.“

Broj članova vijeća utvrđen je Statutom Grada Požege i to:

– za mjesne odbore do 300 birača, bira se 5 članova vijeća

– za mjesne odbore preko 300 birača, bira se 7 članova vijeća.

„Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista za izbor članova vijeća od strane ovlaštenih predlagatelja. Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači. Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštovati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.“

„Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama, na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta. Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.“

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga liste dužni su prikupiti najmanje:

– 20 potpisa birača za vijeće koje ima 5 članova

– 28 potpisa birača za vijeće koje ima 7 članova

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su Gradsko izborno povjerenstvo i birački odbori

„Gradsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav, stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati na izborima koji se provode. Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva čine tri dogovorno predložena predstavnika većinske političke stranke i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća.“

Gradsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i provedbe izbora:

– brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,

– obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora,

– ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,

– propisuje i objavljuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,

– propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad biračkih odbora,

– na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste te sastavlja i objavljuje

zbirne liste za izbor članova vijeća

– određuje biračka mjesta,

– imenuje i raspušta biračke odbore,

– nadzire rad biračkih odbora,

– nadzire pravilnost izborne promidžbe,

– prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

– objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

– obavlja i druge poslove u svezi provođenja izbora za članove vijeća.

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora, osobno glasačkim listićem

„Važeći glasački listić jest onaj iz kojega se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao. Glasovanje traje neprekidno od 7,00 do 19,00 sati.
Biračka mjesta se zatvaraju u 19,00 sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli na biračkom mjestu mora se omogućiti glasovanje.“

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

„Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata, uključujući decimalne ostatke, koliko se članova vijeća bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća bira.“

U raspravama o lokalnoj samoupravi u Hrvatskoj ne čini se dostatna razlikovna i dopunjujuća elaboracija spram mjesne samouprave.

“Unatoč i normativnom razgraničenju lokalne i mjesne samouprave, često se na mjesnu samoupravu praktično politički i stručno-znanstveno zaboravlja, što dovodi do nekonzistentnog pozicioniranja i korištenja kapaciteta mjesne samouprave. „

„Mjesna samouprava, da bi svjedočila svoj autentični karakter i ulogu, ne smije imati obilježja političke vlasti. Ona je komplementarna sastavnica, a ne osporavajući, konkurentski ili dezintegrirajući čimbenik lokalne samouprave. Razvijena mjesna samouprava sinergijski afirmira i lokalnu samoupravu.“

Bez mjesne nema ni lokalne samouprave i njihov odnos nije hijerarhijski ili suparnički, nego komplementaran

„Ljudi u Hrvatskoj ne moraju izaći na izbore, nitko ne može biti kažnjen zato što nije izašao na izbore. Ipak, ako ne izađemo na izbore prepuštamo drugima da odluče o tome tko će voditi naš grad ili zemlju.“ – rekla je za kraj Mirna Šimunović Svoboda.

Tko su kandidati za Vijeća mjesnih odbora?