Politika

Proračun Grada Požege porastao za 18,5%

28-05-2024 • 09:28
Rva
Usvojena je i nova Odluka o sufinanciranju smještaja djece u predškolskim ustanovama na području grada Požege, kojom se učešće Grada Požege u cijeni koštanja povećava na iznos od 140 eura po djetetu mjesečno

Proračun Grada Požege prvim je rebalansom jučer porastao za 18,5% i sada iznosi 38 milijuna eura. Najveće povećanje prihoda odnosi se na Povećanje prihoda od poreza u iznosu 2,5 milijuna eura, te povećanje pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 2,4 milijuna eura. Povećanje rashoda odnosi se na zaposlene u iznosu 1,8 milijuna eura, koje se u najvećem dijelu tiče povećanja rashoda Dječjeg vrtića Požega zbog procesa usklađenja plaća, te povećanja materijalnih rashoda u iznosu 500 tisuća eura, koje se odnosi na usklađivanje sa stvarnim stanjem kod grada i proračunskih korisnika.

Usvojena je i nova Odluka o sufinanciranju smještaja djece u predškolskim ustanovama na području grada Požege, kojom se učešće Grada Požege u cijeni koštanja povećava na iznos od 140 eura po djetetu mjesečno. Grad Požega sufinancirat će i radove na Projektu izgradnje tržnice u Cvjetnoj ulici u Požegi koja će se graditi na prostoru u vlasništvu požeškog Komunalca. Planirana sredstva za sufinanciranje projekta iznose 500 tisuća eura. Riječ je o tržnici koja bi treba biti zamjena za sadašnju tržnicu u centru, a  u čijem sklopu će biti i 70 parkirališnih mjesta. Gradski vijećnici su osim novog proračuna jučer usvojili i izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu, te gotovo dvadesetak drugih točaka dnevnog reda.