Gospodarstvo

Planira se izgradnja retencije između Alaginaca i Šeovaca

17-03-2023 • 08:24
Rva
Planirani zahvat nalazi se na vodotocima Kaptolka i Kljunovac u neposrednoj blizini naseljenog područja Šeovci, na području grada Požege i općine Jakšić

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško-slavonske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, objavio je informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Retencije Kaptolka. Nositelj zahvata su Hrvatske vode, a planirani zahvat nalazi se na vodotocima Kaptolka i Kljunovac u neposrednoj blizini naseljenog područja Šeovci, na području grada Požege i općine Jakšić.

Predmet ovog zahvata je izgradnja retencije Kaptolka, uključujući uređenje nizvodnog korita vodotoka Kaptolke, koja će biti u mogućnosti reducirati vršne protoke vodnih valova te osigurati povoljniji režim voda u slivu rijeke Orljave. Planirani zahvat posredno uz druge planirane objekte koji se izvode na pritocima rijeke Orljave sudjeluje u rješenju zaštite od štetnog djelovanja voda na razini cijelog sliva rijeke Orljave.

Zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Upravni odjel prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško-slavonske županije. Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 7, Požega, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije.

Također, u planu je i uređenje korita Kaptolke nizvodno od same pregrade retencije, kako bi isto bilo u stanju evakuirati vode iz evakuacijskih objekata retencije (s preljeva i iz temeljnog ispusta). Duljina potrebnog uređenja iznosi oko 1.100 m, od same lokacije pregrade do mosta na Vukovarskoj ulici u Eminovcima. Korito Kaptolke je na predmetnoj dionici neuređeno te zaraslo u granje i šiblje. Nizvodno od spomenutog mosta korito je uređeno i održavano.

Ujedno, sukladno uvjetima koji će dobiti tijekom daljnje razrade projektne dokumentacije predviđeno je izdizanje prometnice dijela dionice prometnice koja spaja naselja Alaginci i Šeovci, iznad razine plavljenja retencijskog prostora.