Politika

Tko će biti novi direktor ili direktorica Turističke zajednice Grada Požege?

13-04-2022 • 10:07
Rva
Raspisan je natječaj za izbor direktorice ili direktora Turističke zajednice Grada Požege na mandat od četiri godine

Raspisan je natječaj za izbor direktorice ili direktora Turističke zajednice Grada Požege na mandat od četiri godine.

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine, broj: 93/14., 127/17. i 98/19.), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj: 52/19. i 42/20.) i članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine, broj: 13/22.) kako slijedi:

da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,

da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu;

da izradi prijedlog svog četverogodišnjeg Programa rada turističke zajednice na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje djelovanja TZ Grada Požege;

da aktivno zna jedan svjetski jezik;

da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položit stručni ispit;

da poznaje rad na osobnom računalu;

da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nema izrečenu mjeru sigurnosti ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok traje mjera. 

Prijava mora sadržavati: ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti: životopis, vlastoručno potpisan, preslika osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),

dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme, odnosno jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu (najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij); elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili ovjerena preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju,

prijedlog četverogodišnjeg Programa rada turističke zajednice izrađenog temeljem strateških dokumenata koji se odnose na područje Turističke zajednice Grada Požege  

dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde, svjedodžbe, certifikata ili indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika,

preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici  (ukoliko ima položen ispit) ili vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati sukladno članku 23. stavku 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj: 52/19. i 42/20.),

dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,

izvod iz kaznene evidencije, u izvorniku, kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, ne stariji od 30 dana od objave ovog Natječaja.  Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog Natječaja neće se razmatrati. 

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje imenuje Turističko vijeće. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju, koji provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja koja će nakon provedenog intervjua, Turističkom vijeću podnijeti prijedlog jednog ili više kandidata za direktora Turističke zajednice i to u roku petnaest dana od dana zaključenog Natječaja. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte, najkasnije pet dana prije održavanja intervjua. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.
 
Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja je do 21. travnja 2022. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Požege, Turističko vijeće, Trg Sv. Trojstva 11, Požega, s naznakom ” Natječaj za izbor direktora – ne otvarati”. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Požege. Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Požege zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora po raspisanom Natječaju, te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.