Politika

Gradsko vijeće: Izvršen drugi rebalans proračuna, donesene odluke o stipendijama i pomoći obiteljima u krizi

27-10-2022 • 19:17
Rva
Petnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Požege potrajala je gotovo tri sata

Petnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Požege potrajala je gotovo tri sata. O vijećničkim pitanjima pisat ćemo naknadno, a među najvažnijim usvojenim točkama svakako je drugi rebalans Proračuna Grada Požege za ovu godinu.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2022. godinu donose se radi uravnoteženja prihoda i rashoda sa njihovim ostvarenjem i projiciranim ostvarenjem do kraja godine. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici smanjuju se za 16,4 milijuna kuna, odnosno za 7,99 %  i sada iznose 188,8 milijuna kuna, a rashodi i izdaci se smanjuju za 16,2 milijuna kuna, odnosno za 7,38 % i sada iznose 199,2 milijuna kuna. Uravnoteženje proračuna je postignuto uključenjem rezultata iz prethodne godine i projiciranim rezultatom u Proračunu Grada za 2022. godinu.

Izglasan je i prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Požege. Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi koji je stupio na  snagu 26. srpnja 2022. godine. Zakonom je propisano kako se Kulturna vijeća osnivaju za područje grada koji ima više od 10.000 stanovnika, a stavkom 4. istoga članka propisano je da akt o osnivanju Kulturnog vijeća donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ovom slučaju Gradsko vijeće Grada Požege.

Prihvaćen je prijedlog Odluke o jednokratnoj pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2022. godini. Prava utvrđena Odlukom mogu koristiti hrvatski državljani s prebivalištem na području grada Požege te stranci sa stalnim boravkom, privremenim i dugotrajnim boravištem na području grada Požege, te osobe bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području grada Požege. Prava se ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati. Utvrđeno je da pravo na isplatu jednokratne novčane pomoć obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2022. godini, u visini od 1.000,00 kn  neto ili 132,72 eura može ostvariti korisnik, koji rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu i umirovljenik s prebivalištem na području Grada Požege čija ukupna tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima, ne prelazi iznos od 1.600,00 kuna, u mjesecu koji prethodi isplati ovoga prava.

Prihvaćen je i novi prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Požege. Pravo na stipendiju mogu ostvariti isključivo redoviti studenti upisani na preddiplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski studij te diplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij te specijalistički diplomski stručni studij, ako su državljani Republike Hrvatske, ako imaju stalno prebivalište na području grada Požege, ako studiraju u RH, ali izvan mjesta prebivališta, odnosno izvan grada Požege.

Ako su studenti prve godine studija potrebno je dokazati da su završni razred srednje škole završili s prosječnom ocjenom od najmanje 3,5, a studenti viših studijskih godina da su prethodnu akademsku godinu završili s  prosječnom ocjenom od najmanje 3,0. Osnovni kriteriji za bodovanje natječajne dokumentacije kandidata za dodjelu stipendije su  opći uspjeh u prethodnom obrazovanju, socijalni status, darovitost i deficitarnost struke.

Stipendija za svaku akademsku godinu isplaćuje se korisniku stipendije u 12 mjesečnih anuiteta do svakog petnaestog u mjesecu, u razdoblju određenog ugovorom, a novim korisnicima stipendije, stipendija će se retrogradno isplatiti za mjesece od početka akademske godine za koju se dodjeljuje stipendije do potpisivanja ugovora, kojim će se navedeno regulirati.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Požega skinut je s dnevnog reda, dok je došlo do promjene u Upravnom vijeću Gradskog muzeja Požega. Umjesto članova Ilije Bagarića i Zorana Jekića, u Upravno vijeće ušli su dr.sc. Vesna Vlašić i dr.sc. Marko Šostar.

Detalje i sve materijale današnje sjednice Gradskog vijeća Grada Požege možete pogledati OVDJE.